Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN (Laatst bijgewerkt in juli 2018)

Deze website en/of mobiele sites en applicaties (de “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door beautieby.store. Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Elke aankoop van producten of diensten die beschikbaar zijn via deze Site vallen onder de aankoopvoorwaarden (“Inkoopvoorwaarden”) op de desbetreffende website van het bedrijf, die door middel van verwijzing hierin is opgenomen. Daarnaast is uw gebruik van deze Site onderworpen aan de Privacykennisgeving, die hierin is opgenomen door middel van verwijzing.

Overal op de Site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar de Onderneming. De Onderneming biedt deze Site, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze Site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Site.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEIDSREGELS OF OVEREENKOMSTEN WAARNAAR IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT VERWEZEN, VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE ZOALS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER.

Integriteit van gegevens

U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u verstrekt op deze Site of aan het Bedrijf via andere middelen waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en corrigeren van de informatie die u op deze Site hebt verstrekt, indien van toepassing.

Privacyverklaring

Een kopie van de Privacykennisgeving die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken van persoonlijke informatie op deze Site is te vinden op http://www.beautieby.store. U stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen (via deze Site, per e-mail, telefoon of op enige andere wijze) wordt verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacykennisgeving.

Licentie en site toegang

Alle inhoud die beschikbaar is via deze Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking ervan) is het exclusieve eigendom van en eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn contentleveranciers, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

De Onderneming verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Site. Tenzij anders aangegeven, mag u de inhoud van deze Site openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen in de inhoud wijzigt of verwijdert. De Onderneming of haar licentiegevers of contentproviders behouden het volledige eigendomsrecht op de content die beschikbaar is op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en leveren deze content aan u onder een licentie die naar eigen goeddunken van de Onderneming op elk moment kan worden ingetrokken. Het Bedrijf verbiedt ten strengste elk ander gebruik van de inhoud die beschikbaar is via de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • het downloaden, kopiëren of ander gebruik van de inhoud of de Site voor doeleinden die concurrerend zijn voor het Bedrijf of ten voordele van een andere verkoper of derde partij;
 • caching, onbevoegd linken naar de Site of het framen van inhoud die beschikbaar is op de Site;
 • elke wijziging, distributie, transmissie, uitvoering, uitzending, publicatie, uploading, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of het maken van afgeleide werken van, inhoud, producten of diensten verkregen van de Site waarvoor je geen recht hebt om deze beschikbaar te stellen (zoals het intellectuele eigendom van een andere partij);
 • het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • het gebruik van hardware of software bedoeld voor het heimelijk onderscheppen of anderszins verkrijgen van informatie (zoals systeemgegevens of persoonlijke informatie) van de Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van “scraping” of andere dataminingtechnieken, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens); of
 • elke handeling die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt of kan opleggen (naar eigen goeddunken van het Bedrijf) aan de infrastructuur van het Bedrijf, of die de goede werking van onze infrastructuur beschadigt of verstoort.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Site, en die toegang kan kosten voor derden met zich meebrengen (zoals kosten voor internetserviceproviders of zendtijd). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn geïmplementeerd om toegang tot deze Site te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de Site door u (met inbegrip van een dergelijke toegang of gebruik waarbij op enigerlei wijze een account betrokken is die u op de Site hebt aangemaakt of een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site) zal de toestemming of licentie die door de Vennootschap aan u is verleend, beëindigen.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om iemands registratie voor deze Site te weigeren of te annuleren, iemand van deze Site te verwijderen en iemand te verbieden deze Site te gebruiken, om welke reden dan ook, en om uw toegang tot of gebruik van de Site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. De Onderneming garandeert noch beweert dat uw gebruik van de op deze Site beschikbare content geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet aan de Onderneming gelieerd zijn. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of tegemoetkoming waarop de Onderneming recht kan hebben, wettelijk of billijk.

Inhoud die u indient

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Site indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten van dergelijke inhoud. Je mag via deze Site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, haatdragend, racistisch, beledigend, beledigend, haatdragend, racistisch, beledigend of beledigend is, beledigend, intimiderend, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud die aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving.

Je mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, je niet voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van inhoud.

Met betrekking tot alle inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar maakt via de Site (met uitzondering van persoonlijke informatie, die wordt behandeld in overeenstemming met de Privacykennisgeving, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-afbreekbare, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om dergelijke inhoud of een deel van dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden, in het openbaar weer te geven, te wijzigen, afgeleide werken te maken en in sublicentie te geven, in welke media dan ook. Dergelijke inhoud zal niet als vertrouwelijk worden behandeld. U verklaart hierbij, garandeert en komt overeen dat: (i) alle door u geleverde inhoud niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarop u niet het volledige recht hebt om een dergelijke licentie aan het Bedrijf te verlenen; en (ii) het Bedrijf vrij is om zijn rechten op uw inhoud uit te oefenen en/of deze te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie van derden te verkrijgen en zonder verwijzing naar u of enige andere persoon.

 

Links

Deze Site kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden die niet aan de Onderneming zijn gelieerd. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra toegangsweg tot de informatie die deze links bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links naar andere sites of bronnen mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gekoppelde sites of bronnen. Er kunnen andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op uw gebruik van gekoppelde sites of bronnen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gekoppelde sites of bronnen.

DISCLAIMERS

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICE- OF INKOOPVOORWAARDEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES EN BIEDT HET GEEN ANDERE VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT WELKE AANGELEGENHEID DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF NIET-INBREUK OP ENIGE INHOUD OP DE SITES, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, EVENALS GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF EEN FUNCTIE OF DEEL DAARVAN OP ELK GEWENST MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE SITE JUIST, NAUWKEURIG, ADEQUAAT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE VERKRIJGT, VORMT EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAT DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, UW COMMUNICATIE MET DERDEN EN DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE BEDRIJFSSITES BESCHIKBAAR ZIJN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE U GRATIS TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. ALS ZODANIG ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT), NOCH HET BEDRIJF, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE CONTENT PROVIDERS (DE “BEDRIJFSPARTIJEN”) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET (1) DEZE SITE, OF ENIGE ANDERE SITE OF BRON WAARTOE U TOEGANG HEBT VIA EEN KOPPELING VANAF DEZE SITE; (2) HANDELINGEN DIE WIJ VERRICHTEN OF NALATEN TE VERRICHTEN NAAR AANLEIDING VAN BERICHTEN DIE U NAAR ONS STUURT; (3) PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OF GEKOCHT VIA DE BEDRIJFSSITES, INCLUSIEF SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OP OF DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE SITE; (5) HET WIJZIGEN, VERWIJDEREN OF WISSEN VAN INHOUD DIE OP DE SITE IS GEPLAATST OF INGEDIEND; OF (6) ELK GEBRUIK VAN DE SITE, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE BEOORDELEN VAN EEN MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, OF VERKREGEN IS VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS, ZONDER BEPERKING, VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIELIJNSTORINGEN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, WINSTDERVING DOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN EEN RECORD OF GEGEVENS, EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE INHOUDLEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE. UW VERHAAL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF EEN GESCHIL MET HET BEDRIJF IS OM UW GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD, ANDERS IS DE RECHTSVORDERING VOORGOED VERJAARD. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Schadeloosstellingen

U zult de Bedrijfspartijen vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle boetes, straffen, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (met inbegrip van honoraria van advocaten en deskundigen) die door de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen worden opgelopen, en zult de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) uw schending van de Inkoopvoorwaarden; (4) fraude die u pleegt, of uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (5) uw schending van toepasselijke wetgeving of de rechten van derden. De Bedrijfspartijen zullen de verdediging van een vordering waarop deze vrijwaring van toepassing is, controleren, en u zult in geen geval een vordering schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijfspartijen.

Elektronische communicatie

Wanneer u de Site gebruikt of e-mails stuurt naar de Onderneming, communiceert u elektronisch met de Onderneming. U geeft toestemming voor het elektronisch ontvangen van berichten met betrekking tot uw gebruik van deze Site. De Vennootschap communiceert met u via e-mail of door kennisgevingen op deze Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch aan u worden verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn om door een klant te worden ontvangen, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht te zijn wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat u op een van de Bedrijfssites opgeeft.

Plaatsingen

De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden om berichten op de Site te plaatsen. De Vennootschap is niet verplicht om inhoud (inclusief berichten) te controleren die door gebruikers op de Site wordt geplaatst of via de Site wordt verzonden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. De Vennootschap mag naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (“Merken”) die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers of content providers, of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden Merken te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina's of sites, zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming of de derde partij die eigenaar is van de Merken. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken of -technologie gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Verder mag u geen inhoud van de Site gebruiken in metatags of andere “verborgen tekst” technieken of technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle inhoud (met inbegrip van eventuele softwareprogramma's) die beschikbaar is op of via de Site wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

Claims van inbreuk op intellectueel eigendom

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs heeft geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in gepaste omstandigheden van websitegebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt u de Copyright Agent van het bedrijf de volgende informatie verstrekken (om effectief te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk zijn en aan onze Copyright Agent worden verstrekt):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is, zich op de site bevindt;
 • uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De vertegenwoordiger van het bedrijf voor kennisgeving van claims inzake inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten kan als volgt worden bereikt:

Per e-mail:legal@beautieby.store

Het Bedrijf kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. We zullen de huidige contactgegevens op deze Site publiceren.

Overleven van voorwaarden na beëindiging van overeenkomst

Niettegenstaande andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andersluidende algemene rechtsbeginselen, blijft elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij ook na afloop of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Overmacht

Het Bedrijf wordt vrijgesteld van prestaties onder deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden, voor zover het wordt verhinderd of vertraagd van prestaties, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen veroorzaakt door of voortvloeiend uit (1) weersomstandigheden of andere elementen van de natuur of daden van God, (2) oorlogshandelingen, daden van terrorisme, opstand, rellen, burgerlijke onlusten of rebellie, (3) quarantaines of embargo's, (4) werkstakingen, of (5) andere oorzaken buiten de redelijke controle van het Bedrijf.

Risico op verlies

De artikelen die via de Site worden gekocht, worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en de eigendomstitel van dergelijke artikelen op u over bij onze levering aan de vervoerder.

Geschillenbeslechting

Door de Site op enigerlei wijze te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het UNCITRAL-arbitragereglement dat van kracht is op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend; (ii) het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (“Hongkong”); (iii) de plaats van arbitrage is Hongkong; (iv) het aantal scheidsrechters is één, die worden aangesteld door Hongkong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels.

Algemeen

Indien een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de niet-afdwingbare voorwaarde zal als scheidbaar worden beschouwd en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden. Paragraaftitels dienen uitsluitend ter referentie en beperken niet de reikwijdte of omvang van een dergelijke paragraaf. Deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden en de relatie tussen u en het Bedrijf worden beheerst door de wetten van Hongkong, voor zover deze niet worden vervangen door of in strijd zijn met de federale wetgeving, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen. Voor alle acties die niet onderworpen zijn aan arbitrage, gaan we er allebei mee akkoord ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hongkong.

Het nalaten van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden door u of anderen, doet geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Als de inhoud van deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt op het moment dat u de Site opent, is de Site niet voor u bedoeld en verzoeken wij u de Site niet te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van de wetten van uw rechtsgebied en deze na te leven.

Het Bedrijf garandeert niet dat het zal optreden tegen alle schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden, zijn er geen derde-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en op elke gewenste manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of wij wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden. Als je deze Site blijft gebruiken na wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.

Opdracht

U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen hieronder) niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden is nietig. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken overdragen aan een derde.

Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Om twijfel te voorkomen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product dat via deze Site wordt aangeboden (“Aanvullende voorwaarden”). Voor zover er sprake is van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij in de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met het gebruik van deze site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of deze Site, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van beautieby.store via e-mail op legal@beautieby.store.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u van dienst zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK.